CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Diogelwch Teiars

Os byddwch yn gyrru gyda theiars wedi’u difrodi neu wedi’u treulio rydych mewn perygl o gael eich dirwyo. Rydych mewn perygl o ddirymu eich polisi yswiriant car a pheryglu bywydau hefyd.

Rhaid i deiars sydd wedi eu gosod ar gerbyd modur neu drelar fod yn addas i’r pwrpas ac yn rhydd o unrhyw ddiffygion allai ddifrodi’r ffordd neu beryglu unrhyw berson.

Rhaid i deiars:

  • Fod yn rhydd o doriadau penodol a diffygion eraill.
  • RHAID i geir, faniau ysgafn a threlyrs ysgafn fod â thrwch gwadn o 1.6mm o leiaf ar draws tri chwarter canol lled y gwadn ac o gwmpas y teiar i gyd.
  • RHAID i feiciau modur, cerbydau mawr a cherbydau sy’n cario teithwyr fod â thrwch gwadn o 1 mm o leiaf ar draws tri chwarter lled y gwadn ac mewn bandyn di-dor o gwmpas y teiar i gyd.
  • Dylai fod gan fopedau wadn gweladwy.

Mae gan swyddog heddlu ddisgresiwn i beidio â rhoi cosb benodol ond i adrodd yr achos i gael ei erlyn. Yn ôl y gyfraith, mae’r gyrrwr a’r perchennog (os yn wahanol) yn atebol a gall un neu’r ddau dderbyn gwŷs.

Uchafswm y ddirwy y gall llys ei gosod am ddefnyddio cerbyd gyda theiar diffygiol yw £2,500 a thri pwynt cost (£5,000 yn achos cerbyd nwyddau neu gerbyd wedi ei adeiladu neu ei addasu i gario mwy nag wyth teithiwr).

Os oes mwy nag un teiar diffygiol ar gerbyd, gallwch dderbyn gwŷs am bob teiar sy’n anghyfreithlon. Mae gwaharddiad gyrru hefyd yn bosibl dan rai amgylchiadau.