CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Wedi eich dal yn Goryrru?


 • Rwyf wedi derbyn Hysbysiad o Fwriad i Erlyn am oryrru. Beth sy'n digwydd nesaf?Open or Close

  Rydych wedi derbyn Hysbysiad am eich bod naill ai'n geidwad cofrestredig ar gerbyd neu wedi cael eich enwebu fel gyrrwr cerbyd yr honnir ei fod wedi cyflawni trosedd.  Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi ddweud wrthym os mai chi neu rywun arall oedd yn gyrru, ac os yr ail, darparu eu manylion.  Os na fyddwch yn rhoi'r wybodaeth hon i ni, rydych yn debygol o gael eich galw i'r Llys, ac os cewch eich euogfarnu, byddwch yn derbyn dirwy o hyd at £1,000 a 6 phwynt cosb.

  Pan fyddwch wedi rhoi'r manylion hyn gall y gyrrwr gael cyfle i fynychu cwrs ymwybyddiaeth cyflymder.  Os byddwch yn cwblhau cwrs yn llwyddiannus ni fyddwch yn cael dirwy na phwyntiau cosb. 

  Dewis arall, os na fyddwch yn cael cynnig cwrs neu os byddwch yn dewis peidio â derbyn, yw talu dirwy cosb benodedig a derbyn 3 phwynt ar eich trwydded.  Os oeddech yn gyrru ar gyflymder a oedd yn sylweddol dros y cyfyngiad, rydych yn debygol o gael eich galw i'r llys heb gael cynnig cosb benodedig gwrs.  Cyn bod unrhyw un o'r opsiynau hyn ar gael, rhaid i chi ddweud wrthym pwy oedd y gyrrwr ar y pryd. 

  Os byddwch yn mynd i'r llys, bydd yr ynadon yn penderfynu a gyflawnoch chi'r drosedd ac yn penderfynu ar unrhyw ddirwy neu bwyntiau cosb a ddyfernir.  Fe'ch atgoffir bod gan y llysoedd yr hawl i gynyddu'r ddirwy a'r pwyntiau cosb a ddyfernir os byddant yn ystyried hynny'n briodol, ac os cewch eich euogfarnu rydych hefyd yn debygol o orfod talu costau erlyn.

 • FI YW'R PERSON Y CYFEIRIWYD Y FFURFLEN ATO A FI OEDD YN GYRRU. BETH SY'N DIGWYDD NESAF?Open or Close

  Rhaid i chi GWBLHAU yr adrannau perthnasol a LLOFNODI yr hysbysiad amgaeedig.  Dychwelwch yr hysbysiad i'r Swyddfa Docynnau Ganolog a nodir o fewn 28 niwrnod.

  Anfonir gohebiaeth bellach atoch os ydych yn cwblhau'r hysbysiad fel y gyrrwr.  Os nad ydych yn derbyn gohebiaeth o fewn 28 niwrnod o ddychwelyd yr hysbysiad wedi'i gwblhau, cysylltwch â'r CTO ar eich ffurflen -

  Gogledd Cymru 01745 539393 [llinellau ffon ar agor rhwng 09:00 a 12:30]

  Canolbarth a De Cymru 01443 660402 [llinellau ffon ar agor rhwng 09:00 a 12:00]

 • BETH SY'N DIGWYDD OS BYDDAF YN ANWYBYDDU'R RHYBUDD O FWRIAD I ERLYN?Open or Close

  Os nad ydych yn ymateb o fewn 28 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn efallai y cewch eich erlyn am fethu â darparu gwybodaeth.

 • A FYDDAF YN CAEL CYNNIG CWRS YMWYBYDDIAETH CYFLYMDER?Open or Close

  Mae cwrs yn ddewis arall i ddirwy a phwyntiau cosb ar y drwydded yrru. Nod y camerâu yw lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd.  Mae'n well gennym addysgu gyrwyr yn hytrach na'u cosbi gyda dirwyon a phwyntiau cosb.  Mae cwrs achrededig ar gael mewn rhai amgylchiadau, ac yn llawer mwy tebygol o wella ymddygiad gyrwyr ac o ganlyniad yn gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel.  Mae cyrsiau ar gael i yrwyr sy'n ymateb yn gyflym i'r hysbysiadau ac a oedd yn gyrru dim mwy na 10% +9 milltir yr awr yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder a bostiwyd.  Os oes oedi cyn adnabod y gyrrwr, mae'n annhebygol y caiff cwrs ei gynnig.

 • Hoffwn fynychu cwrs, ond rwy'n credu imi fod ar un 2 flynedd yn ôl. Alla i fynd ar gwrs pellach?Open or Close

  Na.  Mae canllawiau cenedlaethol yn nodi mai dim ond un cwrs y gall person fynd arno o fewn unrhyw gyfnod o dair blynedd. 

 • Os byddaf yn mynd ar gwrs, a fyddaf yn dal i dderbyn y ddirwy a phwyntiau cosb?Open or Close

  Na, mae presenoldeb ar gwrs yn ddewis amgen i ddirwy neu unrhyw achos llys.  Unwaith y bydd gyrrwr yn cwblhau'r cwrs, mae'r mater ar ben.  Fodd bynnag, bydd rhaid i chi dalu am gost y cwrs. Darperir y cwrs gan TCC yn ardal Heddlu Gwent, De Cymru a Gogledd Cymru gyda chost o £88. Os cymerwch y cwrs gyda Dyfed-Powys bydd cost o £92. Ni fyddwch yn gallu mynychu cwrs pellach o fewn 3 blynedd.

 • BETH YW'R TROTHWY GORFODI?Open or Close

  Mae GanBwyll yn gorfodi o fewn Canllawiau Cenedlaethol NPCC.

 • RWY'N CREDU FY MOD I WEDI CAEL FY NAL GAN CAMERA DIOGELWCH YN GORYRRU NEU'N MYND DRWY OLAU COCH - BETH SY'N DIGWYDD NESAF? Open or Close

  O fewn 14 diwrnod clir o gamera'n cofnodi trosedd honedig, cyflwynir hysbysiad o fwriad i erlyn i geidwad cofrestredig y cerbyd. Bydd y rhybudd hwn yn cynnwys dyddiad, amser a lleoliad y drosedd honedig.

  Bydd ffurflen gwybodaeth i yrwyr wedi'i chynnwys gyda'r hysbysiad. Mae gan geidwad cofrestredig y cerbyd gyfrifoldeb cyfreithiol i ddychwelyd y ffurflen hon yn nodi pwy oedd y gyrrwr ar adeg y drosedd honedig. Oni bai bod y cyflymder honedig yn fwy na 26mya dros y terfyn, bydd y Bartneriaeth Lleihau Anafiadau fel arfer yn gwneud cynnig amodol o gosb benodedig. Mae hyn yn golygu y gall derbynwyr ddewis derbyn y gosb neu gael gwrandawiad gerbron llys. Rhaid delio ag achosion sy'n cynnwys cyflymder o fwy na 26mya dros y terfyn gerbron llys - ni ellir gwneud cynnig amodol o gosb benodedig.

  Os nad chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd, yna bydd angen cyhoeddi hysbysiad o fwriad i erlyn newydd yn eich enw. Mae gan y ceidwad cofrestredig gyfrifoldeb cyfreithiol o dan adran 172 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 i enwi'r gyrrwr a bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen wybodaeth gyrrwr, a amgaeir gyda'r hysbysiad o fwriad i erlyn.

 • SUT YDW I'N TALU?Open or Close

  Gellir talu dros y ffôn neu ar-lein bellach - mae'r manylion ar y Cynnig Amodol.  Rhaid anfon y drwydded yrru ymlaen i’r Llys o fewn 7 niwrnod o wneud taliad.  Rhoddir cod awdurdodi pan gaiff taliad ei wneud sy'n cynorthwyo GLlTEM i adnabod y drwydded yrru gyda'r taliad.  

  Llinell dalu awtomataidd 24 awr 0300 1231 481

  Ar-lein : https://penaltynotice.homeoffice.gov.uk

   

  HYSBYSIAD PWYSIG – GWEFANNAU TALU ANSWYDDOGOL

  Daeth gwybodaeth i’n sylw bod gwefannau’n cynnig gostyngiadau sylweddol ar ddirwyon neu hysbysiadau o dâl cosb – peidiwch â’u defnyddio hwy. Er y bydd y wefan yn cymryd eich arian, ni fydd eich dirwy neu eich cosb benodol yn cael ei thalu ac mae’n bosib y byddwch yn wynebu camau gorfodi ychwanegol. Nid oes unrhyw ostyngiadau na mentrau gan y llywodraeth yn bodoli ar gyfer unrhyw fath o docyn.

  Mae’n RHAID i chi ddefnyddio’r dulliau talu swyddogol a nodir ar eich hysbysiad. Os daw cwsmeriaid o hyd i wefannau o’r fath, fe’u cynghorir i roi gwybod amdanynt i www.actionfraud.police.uk sy’n eu monitro a’u cadw.

 • ALLA I DALU DIRWY FWY AC OSGOI'R PWYNTIAU AR FY NHRWYDDED?Open or Close

  Na. Mae Cynnig Amodol Hysbysiad Cosb Benodedig yn ddewis rhagnodedig amgen i erlyn. Mae lefel y gosb ariannol a'r pwyntiau wedi'u gosod gan ddeddfwriaeth. Y dewis yw derbyn neu wrthod y Cynnig Amodol o Gosb Benodedig yn ei chyfanrwydd neu beidio.

 • CERBYD WNAETH FY NGODDIWEDDYD/YN TEITHIO YN Y CYFEIRIAD ARALL ACHOSODD I’R CAMERA SEFYDLOG FFLACHIO OND RWY'N CREDU Y BYDD FY NGHERBYD HEFYD YN YMDDANGOS YN Y LLUN. A FYDDAF YN CAEL TOCYN GORYRRU?Open or Close

  Na. Rydym yn gallu dweud pa gerbyd a ysgogodd y camera. Mae'r camerâu diogelwch yn cymryd dau lun, hanner eiliad ar wahân, ac mae llinellau gwyn ar y ffordd fel y gallwn ddweud pa gerbyd sydd wedi teithio ymhellach ac felly sy'n teithio'n gyflymach.

 • DOEDDWN I DDIM YN GYRRU'R CERBYD AR ADEG Y DROSEDD HONEDIG, BETH DDYLWN I EI WNEUD?Open or Close

  Rhaid i chi gwblhau pob rhan o'r ffurflen Gwybodaeth Gyrwyr gan gynnwys enw a chyfeiriad y gyrrwr ar adeg y drosedd honedig.  Bydd rhaid ei dychwelyd i'r Bartneriaeth Camerâu Diogelwch. Mae gennych rwymedigaeth gyfreithiol o dan adran 172 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 i ddarparu'r wybodaeth hon. Bydd y gyrrwr wedyn yn derbyn hysbysiad o fwriad i erlyn yn ei enw ei hun.

 • ROEDDWN YN GYRRU CERBYD CWMNIOpen or Close

  Mae gan geidwad cofrestredig y cerbyd rwymedigaeth gyfreithiol o dan adran 172 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 i enwi'r gyrrwr ar adeg trosedd honedig. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gwmni, sef ceidwad cofrestredig cerbyd. Bydd rhaid i chi gwblhau pob rhan o'r ffurflen gwybodaeth gyrwyr gan gynnwys enw a chyfeiriad y gyrrwr ar adeg y drosedd honedig. Fe'ch cynghorir yn gryf i gadw cofnodion o ddefnyddio cerbydau cwmni.

 • RWYF WEDI GWERTHU'R CERBYD HWNOpen or Close

  Rhaid i chi gwblhau pob rhan o'r ffurflen gwybodaeth gyrwyr gydag enw a chyfeiriad y prynwr er mwyn i hysbysiad o fwriad i erlyn allu cael ei gyhoeddi yn ei enw.

 • MAE GEN I DRWYDDED YRRU DRAMOR/HEB FOD O BRYDAIN FAWROpen or Close

  Efallai y byddwch yn dal i allu cydymffurfio â Chynnig Amodol. Os byddwch yn bodloni'r gofynion, caiff eich trwydded/record ei harnodi gyda nifer y pwyntiau cosb a roddir ar gyfer y drosedd. Cyfeiriwch at eich Cynnig Amodol am fanylion a chyfarwyddiadau pellach.

 • DYDW I DDIM YN GWYBOD PWY OEDD GYRRUOpen or Close

  Mae Adran 172 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 yn gosod cyfrifoldeb cyfreithiol ar geidwad cofrestredig cerbyd i roi enw a chyfeiriad gyrrwr y cerbyd ar adeg y drosedd honedig. Gall methu â chwblhau a dychwelyd y ffurflen gwybodaeth gyrrwr arwain at erlyn y ceidwad cofrestredig am fethu â rhoi'r wybodaeth. Fe'ch cynghorir yn gryf i gadw cofnod o bwy sy'n gyrru eich cerbyd bob amser.

 • CAFODD FY NGHERBYD EI DDWYNOpen or Close

  Bydd rhaid i chi ysgrifennu at y Bartneriaeth Lleihau Anafiadau gan roi'r rhif cyfeirnod trosedd a roddwyd i chi gan yr heddlu pan roddoch wybod bod y cerbyd wedi'i ddwyn. 

 • Rwy'n credu fy mod wedi cael fy nghyhuddo ar gam o oryrru - ddylwn i herio hyn yn y llys?Open or Close

  Mae cynnig 'Cosb Benodedig' yn ffordd syml i'r gyrrwr gael ei ryddhau o atebolrwydd am y drosedd drwy dalu dirwy sefydlog a derbyn pwyntiau ar ei drwydded/thrwydded. Fodd bynnag, mae gan yrrwr y cerbyd yr hawl i ofyn am wrandawiad llys a dylai ystyried yr opsiwn hwn os yw'n dymuno herio'r drosedd a/neu gyflwyno mesurau lliniaru. 

  Mae'r llinellau a baentiwyd ar y ffordd ar safleoedd sefydlog yno fel 'marciau gwirio eilaidd' ac yn cael eu defnyddio i wirio pa gerbyd oedd yn goryrru. Unwaith eto, gallwch edrych i weld ein bod wedi nodi'r cerbyd perthnasol yn gywir mewn unrhyw ffotograff. Mae rhai camerâu'n cymryd dau lun, hanner eiliad ar wahân. Mae'r llinellau'n caniatáu i ni fesur y pellter a deithiwyd yn yr hanner eiliad hwnnw i fod yn sicr ei fod yn cyfateb i'r cyflymder a gofnodwyd gan y camera.

 • RWY'N CREDU BOD CAMGYMERIAD AR YR HYSBYSIAD O FWRIAD I ERLYNOpen or Close

  Nid yw camgymeriad ar hysbysiad o fwriad i erlyn yn ei annilysu yn awtomatig. Os ydych yn credu y gallai fod camgymeriad ar yr hysbysiad a gawsoch, dylech gysylltu â'r Swyddfa Docynnau Ganolog berthnasol a nodwyd ar yr hysbysiad o fwriad i erlyn.

   

 • A ALLAF DALU MEWN RHANDALIADAU?Open or Close

  Nid oes cyfleuster ar gyfer talu'r gosb benodedig mewn rhandaliadau. Os ydych yn dymuno talu mewn rhandaliadau caiff y mater ei gyfeirio at lys.

 • PA MOR HIR FYDD Y PWYNTIAU COSB YN AROS AR FY NHRWYDDED YRRU?Open or Close

  Os byddwch yn cael 12 neu fwy o bwyntiau cosb o fewn cyfnod o dair blynedd, gallech wynebu gwaharddiad o dan y system pentyrru pwyntiau. Mae pwyntiau cosb am oryrru a throseddau golau coch yn ddilys am dair blynedd o ddyddiad y drosedd, ond rhaid iddynt aros ar eich trwydded am bedair blynedd. I gael mwy o wybodaeth am arnodiadau trwydded yrru, cysylltwch â'r DVLA ar 03007906801 neu ewch i'r wefan.

 • ALLA I GAEL DIRWY UWCH A DIM PWYNTIAU COSB?Open or Close

  Na. Os byddwch yn derbyn cosb benodedig, mae'r ddirwy a'r pwyntiau wedi'u gosod gan y Llywodraeth ac felly nid ydynt yn agored i drafodaeth.

 • GAF I APELIO?Open or Close

  Os credwch y gallwch gyflwyno achos, dylech ysgrifennu a gofyn i'r mater fynd i'r Llys.  Noder na dderbynnir 'nid wyf yn gwybod y cyfyngiad cyflymder', 'nid wyf yn adnabod yr ardal' na 'roedd y ffordd yn glir' fel rhesymau dilys am fynd dros y cyfyngiad cyflymder. Os ydych yn bwriadu apelio, mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnoch o hyd i ddychwelyd y ffurflen gwybodaeth gyrrwr atom o fewn 28 niwrnod. Ni ddylech oedi cyn anfon y ffurflen hon wrth i chi baratoi eich apêl neu aros am benderfyniad.

 • BETH OS BYDDAF YN DEWIS MYND I'R LLYS?Open or Close

  Mae hawl gennych i herio'r drosedd honedig yn y llys. Os cewch eich euogfarnu, bydd yr ynadon yn penderfynu'r gosb, a all fod yn fwy na'r hyn a osodir gan gosb benodedig ac efallai y bydd rhaid i chi hefyd dalu costau llys.

 • Pwy sy'n gosod y cyfyngiadau cyflymder?Open or Close

  Ar draffyrdd a chefnffyrdd, caiff cyfyngiadau cyflymder eu gosod gan yr Asiantaeth Priffyrdd. Ar bob ffordd arall, yr Awdurdod Lleol perthnasol sy'n gwneud. Cyn gosod cyfyngiad cyflymder, ymgynghorir â'r heddlu a chyhoeddir gorchymyn rheoleiddio traffig lle bo angen.  Ar ffordd gyfyngedig lle mae system goleuadau stryd, mae cyfyngiad cyflymder diofyn o 30 milltir yr awr oni bai bod cyfyngiad arall wedi'i nodi. Nid oes angen Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar gyfer y rhan fwyaf o derfynau 30mya. 

 • MAE GEN I HANES GYRRU GLÂN. A YSTYRIR HYN?Open or Close

  Na. Nid yw meddu ar drwydded yrru lân yn gwneud goryrru neu fynd trwy olau coch yn llai peryglus na chanlyniadau gwrthdrawiad yn llai trist. Felly, nid yw bod â thrwydded lân yn rhoi'r hawl i chi gael eich eithrio rhag erlyniad.

 • NID OEDDWN YN YMWYBODOL O'R CYFYNGIAD CYFLYMDEROpen or Close

  Nid yw hwn yn esgus dilys. Er eich diogelwch eich hun yn ogystal ag i gydymffurfio â'r gyfraith, rhaid i chi allu gyrru eich cerbyd yn ddiogel, ymateb i beryglon posib ac ufuddhau i arwyddion traffig gorfodol bob amser. Nid yw mynd dros y cyfyngiad yn anfwriadol yn gwneud goryrru'n dderbyniol neu ganlyniadau gwrthdrawiad ar gyflymder uchel yn llai trist. Am fwy o wybodaeth am gyfyngiadau cyflymder a phellteroedd stopio, ewch i'n tudalen gwybod y gyfraith.

 • SUT YDW I'N GWYBOD OS YW ARDAL YN DESTUN CYFYNGIAD 30MYA?Open or Close

  Bydd gan ardal 30mya NAILL AI system o oleuadau stryd neu arwyddion cyfyngiad cyflymder 30mya. Mae rheoliadau'n gwahardd darparu arwyddion ailadrodd 30 mya ar ffyrdd sy'n cyfyngu i 30mya lle mae system o oleuadau stryd yn ei le. Am fwy o wybodaeth mae Rheolau'r Ffordd Fawr ar gael i'w gweld ar https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code

 • NI WELAIS UNRHYW ARWYDDION AILADRODD YN NODI CYFYNGIAD 30MYAOpen or Close

  Ni dderbynnir yr esgus hwn. Fel y nodir yn Rheolau'r Ffordd Fawr, mae ffyrdd â goleuadau stryd yn y DU yn destun cyfyngiad 30mya oni bai bod arwyddion yn dangos cyfyngiad uwch neu is.

 • BLE OEDD YR ARWYDDION CAMERA? WELAIS I MOHONYN NHWOpen or Close

  Gellir arddangos arwyddion camerâu diogelwch ar ffyrdd sy'n arwain at safleoedd lle mae camerâu'n gweithredu.  Nid yw'n ofyniad cyfreithiol i arwyddo ein safleoedd gyda graffeg camera. Noder nad yw absenoldeb arwydd camera yn annilysu'r drosedd.

 • NI ALLWN FOD WEDI STOPIO'N DDIOGEL AM OLAU COCH OHERWYDD BOD Y CERBYD TU ÔL I MI'N RHY AGOS A GALLAI FOD WEDI ACHOSI DAMWAINOpen or Close

  Bydd y dystiolaeth ffotograffig a gymerwyd gan y camera ar adeg y drosedd honedig yn penderfynu a fyddwn yn bwrw ymlaen â'r weithdrefn gosb benodedig yn y sefyllfa hon. Bernir pob achos yn ôl ei rinweddau ei hun. Os ydych yn teimlo bod gennych reswm dros apelio, yna rhaid i chi ysgrifennu at y Swyddfa Docynnau Ganolog berthnasol ar unwaith.

  Cofiwch y gall canlyniadau mynd drwy olau coch fod yn angheuol.

 • OS BYDDAF YN GORYRRU NEU'N MYND DRWY OLAU COCH YN Y NOS NI FYDD Y CAMERÂU DIOGELWCH YN GALLU FY NALOpen or Close

  Mae camerâu diogelwch sefydlog a symudol yn gweithredu 24 awr y dydd. Mae llawer o fodurwyr yn credu ar gam ei fod yn fwy diogel goryrru yn y nos pan fydd y ffyrdd yn dawelach. Ond mae cyfraddau anafiadau mewn gwirionedd yn dyblu ar ôl iddi dywyllu oherwydd cyflymder uwch cerbydau, mwy o yfed alcohol, blinder a llai o welededd.

 • OS BYDDAF YN CAEL TOCYN AC YN PEIDIO Â LLOFNODI'R GWAITH PAPUR, NI ALLAF GAEL FY ERLYNOpen or Close

  Mae gan geidwad cofrestredig cerbyd gyfrifoldeb o dan adran 172 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 i roi enw a chyfeiriad y person oedd yn gyrru eu cerbyd ar adeg y drosedd honedig. Er mwyn dilysu'r wybodaeth a ddarparwyd gennych, rhaid i chi lofnodi'r ffurflen. Os na fyddwch yn ei llofnodi, ni ystyrir eich bod wedi darparu'r wybodaeth, a gallech gael eich erlyn am fethu â rhoi'r wybodaeth. Gall hyn arwain at y llys yn rhoi cosb uwch (gan gynnwys pwyntiau) nag y byddai cosb benodedig wedi'i rhoi.

 • ONID YW HYN YN GROES I FY HAWLIAU DYNOL?Open or Close

  O dan Adran 172 Deddf Traffig Ffyrdd 1988, mae'n ofynnol i geidwad cofrestredig cerbyd enwi'r gyrrwr ar yr adeg y drosedd honedig. Mae'n drosedd peidio â rhoi'r wybodaeth hon oni bai y gall y ceidwad ddangos nad yw'n gwybod ac na ellid, gyda diwydrwydd rhesymol, dod o hyd i'r ateb. Defnyddir y darpariaethau hyn ar gyfer troseddau traffig ffordd, gan gynnwys y rhai a ganfyddir gan gamerâu diogelwch.

  Nid yw'r sefyllfa wedi newid ers cyflwyno'r Ddeddf Hawliau Dynol, a ddaeth i rym ar 2 Hydref 2000. O ran hysbysiad o fwriad i erlyn, nid yw'r ddeddf yn effeithio arnoch pan fyddwch yn dychwelyd y gwaith papur hwn. Mae deddfwriaeth sylfaenol yn gorchymyn bod yn rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth y gofynnir amdani os ydych yn gallu. Gall methu ag ymateb i gais am fanylion y gyrrwr arwain at erlyniad.

  Mae Llysoedd Prydain wedi dyfarnu nad oes unrhyw dresmasu ar hawliau dynol mewn gofyn pwy oedd gyrrwr cerbyd modur ar adeg trosedd honedig. Nid yw peidio ag ymateb i gais o'r fath yn gyfystyr â chyfaddef i drosedd honedig o yrru ar gyflymder gormodol. Cadarnhawyd y penderfyniad hwn mewn achos a gafodd ei glywed yn y Llys Hawliau Dynol 2007. 

 • A YW GWIRIADAU GRADDNODI'N AMOD O GYMERADWYAETH Y SWYDDFA GARTREF?Open or Close

  Y dyfarniad swyddogol yw nad yw gwiriadau graddnodi'n amod o Gymeradwyaeth y Swyddfa Gartref.