CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Y Prosiect Etifeddol

The Legacy Project was inspired by the voices of people who are living with their loss and grief, but want to use their experiences and stories to influence and change people’s behaviours and attitudes on our roads.

When you read in the paper or hear in the news about a tragic incident on our roads we react with horror and sympathy for a few moments before continuing with our day. To those who have lost loved ones or are facing life changing circumstances, the incident itself is only the beginning.

Many of these incidents could have been avoided if attitudes and behaviours had been different. Not using that mobile phone, driving within the speed limit, paying more attention to what was going on around them or by simply driving a safe, maintained and insured vehicle. Small things which in these cases had much larger consequences.

The families who have shared their stories as part of the project hope that their voices will help change and influence behaviours and attitudes on our roads so that other families don’t have to go through what they have.

Miriam Briddon
Miriam Briddon
Name: Miriam Briddon

Roedd Miriam yn teithio o’i chartref i weld ei chariad pan bu gwrthdrawiad rhwng ei char hi a char gyrrwr oedd yn gyrru o dan ddylanwad alcohol. Bu farw Miriam yn y gwrthdrawiad.

Doedd dim angen bod Miriam wedi marw y noson honno. Roedd modd osgoi ei marwolaeth. Ond, wrth yrru dan ddylanwad alcohol rhoddodd y gyrrwr ei hun mewn sefyllfa lle gallai ladd neu anafu rhywun yn ddifrifol. Mae ei weithredoedd wedi newid bywydau teulu Miriam yn ogystal a bywydau ei phartner a’i deulu, ei ffrindiau a’r gymuned leol.

“Dim ond 21 mlwydd oed oedd Miriam, gyda’i holl fywyd o’i  blaen. Roedd hi’n un o bedair chwaer yn ogystal â bod yn un o efeilliaid. Roedd hi’n berson hyfryd, yn dalentog, hael, addfwyn a gofalgar, wastad a gwên ar ei hwyneb.” – Ceinwen Briddon, Man Miriam

Jason Hitchen
Jason Hitchen
Name: Jason Hitchen

Roedd Jason Hitchen yn hyfforddi ar gyfer ei ail ddigwyddiad Ironman ym mis Gorffennaf 2017, pan gafodd ei daro oddi ar ei feic gan gar. Fe ddioddefodd anafiadau difrifol a bu rhaid iddo gael sawl llawdriniaeth.

Er gwaethaf yr anafiadau a’r profiadau erchyll, mae Jason wedi parhau gyda’i feicio ac yn dal i gystadlu. Mae Jason am annog pob defnyddiwr y ffordd i newid eu hymddygiad pan ar y ffyrdd.

“Roeddwn i’n beicio ar hyd y ffordd ar tua 30mya pan gefais fy nharo. Dwi’n cofio gorwedd ar y ffordd  yn trio anadlu, ond roedd fy ysgyfaint wedi cwympo. Ro’n i yn brwydro am aer. Ro’n i’n meddwl fy mod i yn mynd i farw!” Jason Hitchen

Lona Wyn Jones
Lona Wyn Jones
Name: Lona Wyn Jones

Ym mis Mai, 2012 roedd Lona Jones yn teithio mewn car oedd yn gyrru ar gyflymder uchel pan gollodd y gyrrwr reolaeth ar y car gan achosi i’r car droi ben ei waered.

By farw Lona yn 22 mlwydd oed ac fe garcharwyd yr unigolyn oedd yn gyfrifol am y ddamwain am 3 blynedd a naw mis.

“Colli plentyn yw’r peth anoddaf mewn bywyd” – Martin Jones, Tad Lona Wyn

Kelly Kennedy
Kelly Kennedy
Name: Kelly Kennedy

Ar yr 2ail o Orffennaf, 2012 doedd Kelly ddim wedi cyrraedd adref o’r gwaith. Gwireddwyd hunllef pob rhiant pan ddaeth swyddog heddlu i’r cartref gan ddweud bod Kelly wedi ei lladd mewn damwain yn dilyn gwrthdrawiad gyda char oedd yn goryrru ar ochr anghywir i’r ffordd.

Cafwyd y ddau droseddwr yn euog o achosi marwolaeth trwy yrru’n beryglus gan ddedfrydu y naill i 6 mlynedd a 4 mis a’r llall i 7 mlynedd yn y carchar.

“Ni fyddwn fyth yn cael gweld ein merch yn cyflawni ei breuddwyd o fod yn weithiwr cymdeithasol, na ffarwelio â hi wrth iddi adael am drip bythgofiadwy o amgylch y  byd, na’i gweld yn priodi a chael plant, na’i gwylio yn byw bywyd i’r eithaf oherwydd gweithredoedd diofal dau o bobl sy’n cael parhau a’u bywydau nhw.” – Tracy Kennedy, Mam Kelly

Mandy Draper
Mandy Draper
Name: Mandy Draper

Roedd Mandy Draper yn beicio adref o’r gwaith pan cafodd ei tharo mewn gwrthdrawiad gyda char. Dioddefodd Mandy ddwy rwyg ansefydlog i’w hasgwrn cefn, torri sawl asen a’i garddwn, anafiadau i’w phen, niwed i’w hysgyfaint ac fe aeth bar llywio ei beic drwy ei clun chwith. Derbyniodd Mandy driniaeth brys yn yr ysbyty wedi iddi gael ei chludo gan Ambiwlans Awyr Cymru.

Roedd Mandy yn gwisgo helmed. Roedd gwisgo helmed yn ail natur i Mandy ac roedd yn rhan o’i threfn dyddiol wrth fynd allan ar ei beic. Gweithred fach a achubodd ei bywyd!

“Y cyfan dwi’n ei gofio o’r diwrnod hwnnw yw car gwyn yn teithio tuag atai, deffro mewn ambiwlans mewn poen erchyll, sŵn yr hofrennydd a chael gwybod na fydda i byth yn cerdded eto.” Mandy Draper