CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

SNAPPED!

Mae GanBwyll yn derbyn nifer o fideos a lluniau o bobl sy'n gyrru'n beryglus yn rheolaidd. Mae’r fideos a lluniau yn dangos modurwyr yn defnyddio ffônau symudol, yn anwybyddu goleuadau coch a llawer o fathau eraill o yrru peryglus a diofal. Dyma rai o'r fideos rydym wedi derbyn a'r camau cymerwyd yn erbyn gyrrwr diofal...

Trosedd: Heddlu Gogledd Cymru - Adran 3
Roedd modurwr yn gyrru ar hyd Ffordd Derwen, y Rhyl , yn mynd o barth 20mya i barth 30mya, pan wnaeth cerbyd eu goddiweddyd ar gyflymder uchel gan barhau i yrru ar gyflymder i lawr y ffordd. Cysylltwyd â'r modurwr ynglŷn â'r drosedd, ond ni wnaethant ymateb ac felly fe'u cymerwyd i'r llys. Ar ôl cael ei gadw yn y ddalfa am 1 diwrnod, cafodd y troseddwr ddirwy o £200 a'i gwahardd rhag gyrru am 6 mis.
Trosedd: Heddlu Gogledd Cymru - Adran 3, Close Pass
Roedd beiciwr yn beicio ar hyd yr A547 Ffordd Abergele o Gastell Gwrych i Landulas pan wnaeth cerbyd oddiweddyd y beiciwr heb roi pellter diogel rhyngddynt hwy a'r beic. Roedd y symudiad peryglus a diofal hwn yn peryglu diogelwch y beiciwr. Ar ôl i ni gysylltu â'r modurwr, cynigiwyd cwrs iddynt ond dewisodd y troseddwr fynd i'r llys yn lle hynny gan bledio'n ddieuog. Cafwyd y troseddwr yn euog ac yna cafodd ddirwy o £60, 3 phwynt cosb a £640 o gostau.
Trosedd: Heddlu Gogledd Cymru - Adran 3
Roedd beiciwr yn teithio ar hyd Ffordd Abergele drwy Bodelwyddan, tuag at St. George ac wrth iddyn nhw nesau at y gyffordd sylweddolon nhw fod y car oedd yn aros wrth y gyffordd yn tynnu allan ac yn agosai atynt. Bu rhaid i’r beiciwr frecio’n galed wrth i'r car yrru'n beryglus o agos atynt. Yna gyrrodd gyrrwr y cerbyd i ffwrdd. Rhoddwyd cynnig amodol o gwrs i'r troseddwr i ddechrau, ond gwrthodasant y cynnig, gan olygu bu yn rhaid i'r achos fynd i'r llys. Yn y llys, cafodd y troseddwr ddirwy o £220, costau o £85, gordal dioddefwr o £32 a 3 phwynt cosb ar eu trwydded.